Friday, May 30, 2008

ေဟာမုံန စကၠရာ

ေျမကမၻာႏွင္႔ လြန္စြာေ၀းကြာေသာ အာကာသ တစ္ေနရာတြင္ “ေဟာမုံစကၠ” ဟုေခၚေသာ ၿဂိဳလ္တစ္လံုး ရွိေလ၏။ ထုိၿဂိဳလ္၏ ဖဲြ႕စည္းပံု၊ ရာသီဥတု၊ ပတ္၀န္းက်င္ တို႔မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လက္ရွိေနထုိင္ လ်က္ရွိေသာ ေနစၾကာ၀ဠာ မွ အျပာေရာင္ၿဂိဳလ္ဟု လူသိမ်ားေသာ ေျမကမ ၻာ ႏွင္႔ ထပ္တူထပ္မွ် တူေပ၏။ ထုိ ေဟာမုံစကၠ ၿဂိဳလ္တြင္ လူႏွင္႔ အလားသ႑န္တူေသာ လူတူသတၲ၀ါမ်ား ေနထုိင္ၾကၿပီး ၄င္းတို႔အား “ေဟာမုံန စကၠရာ” မ်ားဟုေခၚတြင္ပါသတတ္။ အျခားေသာ ေခြးတူ၊ ေၾကာင္တူ၊ ၾကက္တူ၊ ၀က္တူ၊ စသည္ျဖင္႔ ေျမကမ ၻာတြင္ရွိေသာ သတၲ၀ါမ်ား၏ အတူမ်ား လည္းအသီးသီး ရိွၾကသည္ဟူ၏။

ေဟာမုံစကၠ ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ထူးျခားခ်က္မွာ တစ္ၿဂိဳလ္လံုးရွိ သက္ရွိသတၲ၀ါမ်ား သည္ လိင္တူခ်င္းသာ အိမ္ေထာင္ျပဳ ေပါင္းဖက္ ၾကပါ၏။ ေယာက္်ားမ်ား သည္ ေယာက္်ားမ်ား ႏွင္႔သာ ေပါင္းသင္းၾကၿပီး ေယာက်္ားကေလးမ်ား ကုိသာေမြးဖြားသန္႔စင္ ၾက၍ ထုိနည္း၄င္း မိန္းမမ်ားသည္ လည္း မိန္းမမ်ားႏွင္႔သာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ၾက၍ မိန္းကေလးမ်ားကုိသာ ေမြးဖြားခဲ႔ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ပင္ ၾကာျမင္႔ခဲ႔ပါေလ၏။ ေယာက္်ားမ်ားသည္ “ေဂဠ” ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး မိန္းမမ်ားမွာေတာ႔ “လက္ဇဗံုယဏ” ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္ၾကပါသည္။ ေဂဠ ျပည္နယ္ ႏွင္႔ လက္ဇဗံုယဏ ျပည္နယ္တို႔ မွာ ယံဖန္ယံခါ စီးပြားေရး ကူးသန္း ကုန္သြယ္မွဳ ကလြဲ၍ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ေနထုိင္ၾကပါသည္။ ႏွစ္ျပည္နယ္စလံုး ႏူကလီးယား ထိပ္ဖူးတပ္ ဒုံးက်ည္မ်ား အသီးသီး ပုိင္ဆိုင္ၾကေသာ္လည္း မည္သူ႔ မည္သူမွ် ရန္မစပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရွိေနခဲ႔ၾကပါ၏။

အေပၚယံၾကည္႔လွ်င္ ထုိျပည္နယ္ႏွစ္ခုသည္ လြန္စြာသင္႔ျမတ္လွေပသည္ ဟု ထင္ရေသာ္ျငားလည္း ၄င္းတို႔၏ အတြင္း သဌာန္ တြင္ေတာ႔ တစ္ဦးႏွင္႔ တစ္ဦး သိပ္ အစီးမကပ္ ၾကေပ။ ေဂဠ မ်ားသည္ လက္ဇဗံုယဏ မ်ားအား အေတြးတိမ္ေသာ သူမ်ားဟုယူဆ ၾကၿပီး လက္ဇဗံုယဏ မ်ားကမူ ေဂဠ မ်ားအား ေသးသိမ္ေသာ သူမ်ားဟု ျပန္လည္ယူဆထား ၾကသည္ဟူ၏။ ဤကဲ႔သို႔ တစ္ဦးကုိ တစ္ဦးထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ကလည္း ေဟာမုံစကၠ ၏ လိင္တူ အိမ္ေထာင္ေရးစနစ္ကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္း က ပံ႔ပုိးေပးေနသကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေနေပ၏။

ႏို႔ေပသိ လြန္ေလခဲ႔ေသာ ေလး ငါးႏွစ္ ခန္႔က “ပင္မလာ” ဟူေသာ လက္ဇဗံုယဏ လုံမပ်ိဳႏွင္႔ “ကစ္ေယာ႔” ဟုေခၚေသာ ေဂဠ ကာလသားေခါင္း မွ အစျပဳ၍ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင ္အခ်စ္ ကို မေတာ္တဆ စတင္ေတြ႔ရွိခဲ႔ ၾကေလ၏။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ လိင္ကြဲအခ်စ္မွာ တျဖည္းျဖည္းႏွင္႔ ေတာမီးသဖြယ္ တၿငီးၿငီး ကူးစက္ျပန္႔ပြား လာခဲ႔ေပသတည္း။ ထုိသူတို႔သည္ သူတို႔ကုိသူတို႔ “စထရိတ္” မ်ားဟု ကုိယ္႔ကုိကုိယ္ သတ္မွတ္၍ အခြင္႔အေရးမ်ားကုိ စတင္ေတာင္းဆိုလာၾကပါသည္။ ေဟာမုံစကၠ ၿဂိဳလ္လံုးဆိုင္ရာ အသင္းႀကီး မွ လိင္ကဲြဆက္ဆံေရး ကုိ ပုဒ္ထီး၊ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္ဂန္ဒူး၊ ပုဒ္ေယာက်္ားလ်ာ မ်ိဳးစံုထုတ္၍ တားျမစ္ပါေသာ္လည္း ထိေရာက္ျခင္းမရွိခဲ႔ပါဟူသတတ္။ က်န္းမာေရးဌာနေတြရဲ႕ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက လိင္ကဲြဆက္ဆံေရးရဲ႕ ဆုိးကိ်ဳးေတြျဖစ္တဲ႔ ေသြးတုိး၊ ႏွလံုး၊ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါေတြ အေၾကာင္း ပညာေတြေပးေန တာေတြလည္း အခ်ည္းအႏီွးေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္ဆိုပါစို႔။ အစြန္းေရာက္ မဟာလိင္၀ါဒီ ေတြကေတာ႔ စထရိတ္ေတြကုိ ေတြ႔ရာသခိ်ဳင္း ဒါးမဆိုင္းပဲ က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္မက်န္ လုိက္လံရွင္းလင္းေနၾကပါ၏။

စထရိတ္မ်ားကလည္း အင္အားကုိ စုစည္းၿပီး စထရိတၲ ျပည္နယ္ထူေထာင္ကာ စတင္ေနထုိင္ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဂဠ မ်ားႏွင္႔ လက္ဇဗံုယဏ မ်ားသည္ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ကစ၍ မဟာတပ္ေပါင္းစုႀကီး ဖြဲ႔စည္းၿပီး စထရိတ္မ်ားအား ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ ေနခဲ႔ေလၾကၿပီ။ ဤသို႔ႏွင္ ၿဂိဳလ္တြင္းစစ္ႀကီး မွာဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ႔ရၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ႔ အင္အားႀကီးမားသူ ေအာင္စၿမဲျဖစ္ေသာ ေလာကနိယာမ အရ မဟာလိင္၀ါဒီမ်ား စစ္ႏိုင္ခဲ႔ၾကသည္ဟူ၏။ စစ္ရွဳံးသူ စထရိတ္မ်ားအား တစ္ေယာက္မက်န္ သုတ္သင္ျပစ္လုိက္ၾကပါ၏။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ရာဇ၀င္ဇာတ္လမ္းတုိ႔၏ ထံုးစံအတုိင္း ကြပ္မ်က္ျခင္း ဒါဏ္မွ တိတ္တဆိတ္ လြတ္ေျမာက္လာသူ စံုတဲြတစ္တြဲမွာ တစ္နာရီလ်င္ အလင္းႏွစ္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ေရာက္ေအာင္ ခရီးတြင္သည္႔ အာကာသယာဥ္ တစ္စီး ႏွင္႔ ခရီးအျပင္းႏွင္လ်က္ ရွိေပသည္။ ထုိအာကာသယာဥ္သည္ ရာသီဥတု သမမွ်တ ပံုရသည္႔ ၿဂိဳလ္ျပာ တစ္လံုးေပၚသို႔ ဆင္းသက္ ရပ္နားလုိက္ပါသည္။ ယာဥ္ထဲမွ ေယာက်္ား ႏွင္႔ မိန္းမ တူသူ စံုတြဲ တစ္တြဲ တစ္လွမ္းျခင္း ေလးကန္စြာ ဆင္းလာေနပါ၏။ ၆လ ခန္႔ ထမင္းမစားခဲ႔ ရသျဖင္႔ ခ်ိနဲ႔ေနပံုရေသာ မိန္းမသ႑န္က တစ္စံုတစ္ခုကုိေတြ႔သြားသျဖင္႔ ၀မ္းသာအားရႏွင္႔ ေယာက္်ားသ႑န္အား တုိုးလ်လ် ညဳတုတု လွမ္းေျပာလုိက္ပါသည္။

“အာဒမ္ေရ.. ဟိုအသီးေလး စားခ်င္တယ္ကြာ၊ ဧ၀ ကုိခူးေပးပါလားဟင္..”

(အိမ္မက္မ်ားဘေလာ႔ဂ္ ၂၃/၀၈/၀၆ တြင္တင္ၿပီးျဖစ္သည္)